Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामगोपालपुर, महोत्तरी

रामगोपालपुर